spacer
Nederlands
 • English
 • German
 • French
 • Spanish
 • Italian
 • Dutch
 • Portuguese
 • Hebrew
 • Swedish
 • Japanese
 • Chinese(S)
 • Chinese(T)
 • Russian
 • Korean
 • Turkish
 • Arabic
 • Hungarian
 • Norwegian
 • Polish
 • Romanian
 • Thai
 • Hindi
 • Danish
 • Ukranian
 • Czech
 • Greek
 • Indonesian
 • Persian
 • Vietnamese
 • Serbian
 • Finnish
 • Bulgarian
 • Slovak
 • Croatian
 • Lithuanian
 • Slovene
 • Filipino
Inhoud toevoegen
 • Premium Inhoud
 • Gratis Online Woordenboek
Producten
 • Babylon 10
 • Babylon Mac
 • Talen Leren
 • Live Vertaling
 • Apps met een wit label
 • Babylon Enterprise
 • Babylon Electronisch Woordenboek
 • Schrijf oplossingen
 • Kidszone
 • Babylon Mobile
Ondersteuning
Over Ons
spacer

Deze 'gebruiksvoorwaarden Babylon' in het Nederlands is een vertaling van de 'gebruiksvoorwaarden Babylon' in het Engels [officiële tekst van www.babylon.com/info/terms.html].

In geval van discrepantie tussen het Engels en de Nederlandse versie, zal de Engels versie voorrang

Gebruiksvoorwaarden van Babylon

 • Babylon's Website
 • Babylon's Software
 • Babylon's Werkbalk

Babylon's WebsiteDOOR HET OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE BABYLON.COM (DE ''WEBSITE'') GAAT U (DE ''GEBRUIKER'') ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT AAN AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ONDERWORPEN TE ZIJN, WORDT U GEADVISEERD DE WEBSITE OF BABYLON'S SERVICES DIE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN (COLLECTIEF DE ''SERVICES'') NIET TE OPENEN OF GEBRUIKEN.

1. Gebruikersinformatie
U verklaart aan Babylon Ltd (''Babylon'' of ''Wij'') dat u niet minderjarig bent, dwz dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent. Een ouder of wettelijke voogd van een minderjarige kan echter minderjarigen toestaan zijn/haar paswoord te gebruiken onder toezicht van de ouder of voogd.

2. Geschiktheid van informatie
De informatie of gegevens geleverd door en via de Service kunnen aanstootgevend of ongepast materiaal bevatten. Door de Website binnen te gaan of de Service te gebruiken neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor het bepalen of informatie aan uw behoeften of gevoeligheden voldoet op u.

3. Beschikbaarheid
Babylon garandeert niet dat de Service 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zal zijn, noch dat de Service behoorlijk of volledig zal worden geleverd. Indien uw toegang tot de Service is opgeschort of onderbroken of zich een fout of defect voordoet waardoor u geen toegang tot de Service krijgt, zal Babylon (in een mate uitsluitend en naar eigen inzicht bepaald door Babylon) de toegang tot de Service proberen te herstellen. Babylon is niet aansprakelijk jegens u voor het niet beschikbaar zijn van de Service. Bovendien behoudt Babylon het recht om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken toegang tot de Service geheel of gedeeltelijk te weigeren of de Service als geheel of gedeeltelijk niet langer te verstrekken aan een individu, bedrijf, netwerk, instituut of andere entiteit die deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

4. Eigendomsrechten inzake informatie en gegevens
De informatie en gegevens die door of via de Service worden verstrekt zijn beschermd door internationale wetten op het auteursrecht van Babylon, derden of andere Gebruikers die informatie op de Website plaatsen. De Gebruiker erkent dat dergelijke informatie en gegevens andere bedrijfseigen informatie en inhoud kunnen bevatten en dat hij al deze eigendomsrechten zal respecteren en deze voorzorgsmaatregelen zal nemen die redelijkerwijze nodig zijn om particuliere, vertrouwelijke en andere bedrijfseigen informatie en inhoud tegen ongeoorloofd gebruik te beschermen .

5. Handelsmerken.
De logo's en producten en servicenamen van Babylon zijn handelsmerken of servicemerken van Babylon (collectief ''Merken'') of één van haar dochterbedrijven. De Gebruiker stemt ermee in Merken of auteursrechtelijk beschermd materiaal van Babylon op geen enkele wijze te vertonen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babylon. Handelsmerken, servicemerken, logo's en handelsnamen van derden die als onderdeel van de Service op één van de Websites verschijnen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

6. Verboden gebruik
U gaat uitdrukkelijk akkoord de Service niet te gebruiken op een wijze die is verboden door een wet of regelgeving of die de schending van een wet of regelgeving mogelijk maakt. U erkent dat verboden gedrag inhoudt maar niet beperkt is tot het gebruik van de Service om in de privacy van derdende binnen te dringen, het via de Service verzenden of uploaden van aanstootgevend, (gods)lasterlijk, bedreigend of anderszins intimiderend materiaal, het naar de Service of de Website overbrengen of uploaden van virussen, wormen, "Trojaanse paarden" of ander gelijkaardig materiaal, of het naar of via de Service reproduceren, verzenden, distribueren van auteursrechtelijk, door privacy of andere eigendomsrechten beschermd materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar ervan. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord de Service of de inhoud daarvan niet te zullen beschadigen, te wijzigen of aan te passen.

7. Algemene beperkingen inzake kopiëren
U MAG:

a. Het Product gebruiken in overeenstemming met de licentie als volgt: gebruik voor KLEINHANDEL: uitsluitend door een enkel werkstation (één licentie per werkstation); gebruik voor CORPORATIE: afhankelijk van het aantal werkstations waarvoor is betaald aan Babylon Ltd. Het Product wordt geleverd op een wijze die voorziet in het gebruik door een enkel werkstation. Dit geldt niet voor het gebruik op computernetwerken. Werken met Babylon op een netwerk vereist een afzonderlijke licentie (Babylon's Server-licentie). U kunt het Product alleen voor meer dan één werkstation gebruiken als u de overeenkomstige licentievergoeding aan Babylon Ltd heeft betaald; wanneer meer dan één enkel werkstation het Product gebruikt, moet u een licentievergoeding voor ieder bijkomend werkstation betalen. Voor vragen betreffende het aantal toegestane gebruikers neemt u best meteen contact op met Babylon Ltd.

b. Het Product kopiëren voor back-up doeleinden wanneer dit van toepassing is.

c. Het Product en de volledige licentie permanent aan een derde persoon overdragen op voorwaarde dat deze persoon akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. Bij overdracht van het Product moet u tegelijkertijd alle kopieën van het Product aan één en dezelfde persoon overdragen of niet overgedragen kopieën vernietigen.

d. Deze licentie beëindigen door de originelen en alle kopieën van het Product in welke vorm dan ook te vernietigen.

8. Toezicht op de Service
Babylon kan te allen tijde behoudens de uitsluitingen beschreven in Paragraaf 10 hieronder en naar eigen goeddunken toezicht houden op de Service en het gebruik ervan door de Gebruiker, om te bepalen of deze Gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd en om frauduleus, onwettig of onrechtmatig gebruik van de Service in de mate van het mogelijke te voorkomen. Babylon kan ook inhoud, gegevens, gebruik, data of informatie onderscheppen en openbaar maken voor zover dit noodzakelijk wordt geacht om de rechten van Babylon te beschermen en haar verplichtingen na te komen (voor zover van toepassing), met inbegrip van maar niet beperkt tot mechanische of kwaliteitscontrole of om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsaanvraag, alle zoals bepaald door Babylon en als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Babylon kan ook naar eigen goeddunken naar de Service gestuurde of verzonden inhoud of informatie herzien, redigeren, weigeren te posten of verwijderen. Niettegenstaande het voorgaande heeft Babylon geen verplichting noch maakt zij een belofte en is zij op grond van deze Gebruiksvoorwaarden onder geen enkele verplichting om door derden bijgedragen informatie of inhoud te controleren, beoordelen, screenen, wijzigen of anderszins toezicht te houden.

9. Derde-verkopers
De Gebruiker kan via de Service diensten of goederen bestellen of gebruiken van derde-verkopers die niet aan Babylon geaffilieerd zijn (''Derde-verkopers''). Alle zaken met betrekking tot dergelijke diensten en goederen van Derde-verkopers, met inbegrip van maar niet beperkt tot aankoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, waarborgen, licentievoorwaarden, onderhoud en levering geschieden uitsluitend tussen de Derde-verkopers en de Gebruiker. Babylon biedt geen enkele garantie of vertegenwoordiging met betrekking tot dergelijke door Derde-verkopers geleverde services of goederen. De Gebruiker zal Babylon niet beschouwen als een partij in dergelijke transacties noch zal Babylon worden geïnterpreteerd als een derde-begunstigde van dergelijke transacties, ongeacht of Babylon inkomsten of andere vormen van betaling met betrekking tot dergelijke transactie kan hebben ontvangen. Babylon kan ten opzichte van de Gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten of schadevergoedingen die de Gebruiker of enig andere persoon oploopt met betrekking tot of voortvloeiend uit transacties met Derde-verkopers. Houdt u er rekening mee dat wisselkoersen worden geleverd onder licentie door XE.com Currency Tools.

10. Links
Babylon is niet verantwoordelijk voor inhoud op het internet of wereldwijde webpagina's die buiten de Service zijn opgenomen. Voor het gemak van onze leden biedt Babylon links naar vele hulpbronnen aan. Babylon biedt geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid, functionaliteit of wetmatigheid van sites waarnaar Babylon links aanbiedt en de Gebruiker doet bij deze afstand van enige vordering die de gebruiker tegen Babylon zou kunnen stellen met betrekking tot dergelijke sites.

11. VRIJTEKENINGSBEDING INZAKE GARANTIES
U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OP EIGEN RISICO GESCHIEDT. BABYLON BIEDT OF AANVAARDT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE, STATUTAIRE OF ANDERE GARANTIE, VERTEGENWOORDIGING, VOORWAARDE, ACTIE OF TERMIJN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE CONDITIE, KWALITEIT, DUURZAAMHEID, PERFORMANCE, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, WETTIGHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK VAN DE SERVICE. ELKE DERGELIJKE GARANTIE, VOORWAARDE, ACTIE EN BEPALING IS BIJ DEZE UITGESLOTEN. BABYLON BIEDT GEEN GARANTIE DAT DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN OF DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT INFORMATIE OF GEGEVENS DIE ZIJN ONTVANGEN VAN OF VIA DE SERVICE ZULLEN VRIJ ZULLEN ZIJN VAN BESMETTING DOOR VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE ZAKEN WAARUIT BESMETTELIJKE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN BLIJKEN. BABYLON BIEDT GEEN GARANTIE INZAKE DE GESCHIKTHEID VOOR EENDER WELK DOELEINDE VAN INFORMATIE AFGEGEVEN AAN OF ONTVANGEN DOOR OF VIA DE SERVICE, NOCH INZAKE DE WETTIGHEID, RECHTMATIGHEID, GELDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, STABILITEIT, VOLLEDIGHEID OF ACTUALITEIT ERVAN. BABYLON BIEDT GEEN GARANTIE DAT INFORMATIE DIE OP OF VIA DE SERVICE WORDT ONTVANGEN GEEN VOLWASSEN-GEORIENTEERDE INHOUD ZAL BEVATTEN OF INHOUD DIE SOMMIGEN ALS AANSTOOTGEVEND OF ONGEPAST ZULLEN BESCHOUWEN. DE INFORMATIE EN GEGEVENS GELEVERD DOOR OF ONTVANGEN DOOR GEBRUIKERS OP OF VIA DE SERVICE WORDT NIET DOOR BABYLON GECONTROLEERD, BEOORDEELD OF ONDERZOCHT VOORDAT HET OP DE WEBSITE WORDT GEPLAATST. BABYLON BEKRACHTIGT, CONTROLEERT OF ONDERZOEKT OP GEEN ENKELE WIJZE DE INHOUD VAN DERGELIJKE INFORMATIE OF GEGEVENS. GEBRUIKERS ZIJN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN DE INFORMATIE DIE ZIJ VAN DE SITE ONTVANGEN EN KUNNEN WETTELIJK AANSPRAKELIJK OF TOEREKENINGSVATBAAR WORDEN GESTELD VOOR HET GEBRUIK OF MISBRUIK ERVAN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN).

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
BABYLON ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL JEGENS GEBRUIKERS OF DERDEN DIE DOOR DE SERVICE SCHADE HEBBEN ONDERVONDEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF INFORMATIE, VERLIES VAN WINSTEN EN BESPARINGEN EN DERGELIJKE), OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET NIET BESCHIKBAAR ZIJN, GEBRUIK, AFHANKELIJK ZIJN VAN, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE SERVICE, ZELFS WANNEER BABYLON OP DE HOOGTE ZOU ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, HETZIJ VIA CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN INZAKE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

13. Vrijgeven van uw informatie
Babylon geeft, verkoopt, verhuurt, deelt of verhandelt geen identificeerbare persoonsgegevens van Gebruikers aan derden, met uitzondering van Derde-leveranciers en serviceverleners die met Babylon samenwerken om de Service aan te bieden en wie het strikt verboden is de informatie te gebruiken tot dewelke zij toegang hebben. Babylon kan niet-persoonlijke, geaggregeerde of samengevatte informatie over haar Gebruikers met partners of andere derden delen. Wij kunnen persoonlijke informatie aan lokale, nationale of federale ordehandhavers onthullen wanneer dit door overheidsinstanties wordt vereist of wanneer wij te goeder trouw geloven dat dergelijke openbaarmaking door de wet is vereist - en u geeft ons de toestemming om dit te doen. Gelieve het hier beschikbare Privacybeleid van Babylon te lezen voor een gedetailleerde beschrijving van het Babylon's Privacybeleid.

U erkent en gaat akkoord dat Babylon informatie van verschillende Gebruikers die de Website hebben bezocht of die inhoud van de Service hebben gedownload verwerkt met het oog op het aanmaken van een profiel inzake de activiteiten en interesses van de Gebruiker. Op basis van dit profiel kan Babylon u naast het verstrekken van alle voordelen van de Service ook advertenties, aanbiedingen en inhoud toesturen. Omdat wij dit soort informatie van al onze leden aggregeren, bieden wij onze adverteerders en andere geïnteresseerden geaggregeerde samenvattingen aan, zodat zij kunnen leren welke producten en services bij de consument het populairste zijn.

Gebruikers in de Europese Unie begrijpen en gaan akkoord met het verwerken van persoonsgegevens in de Verenigde Staten.

14. Termijn & beëindiging
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht zodra de Gebruiker de Website of Service binnengaat of gebruikt en blijven van kracht tot anders bepaald door Babylon. Babylon kan deze Overeenkomst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en/of de Gebruiker de toegang tot de gehele of gedeeltelijke Service ontzeggen. Beëindiging van deze Algemene voorwaarden door Babylon gaat van kracht op de dag dat Babylon kennisgeving van dergelijke beëindiging aan de Gebruiker overmaakt. Babylon heeft het recht de Service geheel of gedeeltelijk en/of de prijsbepaling (indien van toepassing) inzake de Service op eender welk ogenblik te herzien of stop te zetten en om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

15. Vrijwaring
De Gebruiker stemt ermee in Babylon, haar licentiegevers, functionarissen, bestuurders en medewerkers op verzoek van Babylon te zullen verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle verliezen, vorderingen en aansprakelijkheden (met inbegrip van advocaatkosten) die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van de Service en/of inhoud verkregen van of via één van de Services die op de Website worden aangeboden of uit uw schending van deze regels. U gaat bovendien akkoord dat Babylon niet verantwoordelijk is en geen enkele aansprakelijkheid jegens u zal hebben inzake door derden geposte inhoud, met inbegrip van lasterlijke, beledigende of onwettelijke inhoud en dat het risico van schade door dergelijke inhoud geheel bij u rust. Verder is Babylon niet verantwoordelijk voor vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van de Service of de schending van deze Overeenkomst door de Gebruiker, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen inzake inbreuk op auteursrechten, octrooi-inbreuk, verduistering van bedrijfsgeheimen, (bedrijfs)smaad, laster, intimidatie, inbreuk op de privacy en fraude.

16. Kennisgevingen
Kennisgevingen aan de Gebruiker kunnen geschieden via e-mail of reguliere post. Babylon kan ook kennisgevingen van wijziging van de Algemene voorwaarden of andere zaken laten geschieden door berichten of links naar berichten op haar Website te plaatsen.

17. Ontvangst van updates en commerciële inhoud
U gaat er mee akkoord om bijgewerkte woordenboeken, encyclopedieën, commerciële aanbiedingen, advertentiemateriaal en nieuws van Babylon te ontvangen en bent er zich van bewust dat uw toestemming om deze te ontvangen een essentiële voorwaarde voor ons is om u de licentie te verlenen.

18. Algemeen
Deze Overeenkomst wordt beheerst door en zal worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de staat New York in de Verenigde Staten van Amerika, zonder inachtneming van de principes van rechtsconflicten. Deze Overeenkomst vormt de gehele Overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Deze Overeenkomst mag op geen enkele wijze worden vrijgegeven, gedechargeerd of gewijzigd, behalve door middel van instrumenten ondertekend door daartoe bevoegde functionarissen of vertegenwoordigers van elk van de partijen die er deel van uitmaken.

19. Andere juridische documenten van Babylon
In aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden is het belangrijk dat u het Privacybeleid van Babylon leest, hetwelk hier beschikbaar is.

Babylon's softwareLicentieovereenkomst voor Babylon's Vertaalsoftware

==============================================
DOOR TE KLIKKEN OP DE BUTTON "JA" GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN EN EEN PARTIJ TE WORDEN IN DEZE OVEREENKOMST EN GERELATEERDE
OVEREENKOMSTEN ZOALS HIERONDER AANGEGEVEN. KLIK OP DE BUTTON "NEEN" INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.
==============================================

GELIEVE DIT AANDACHTIG TE LEZEN: deze licentieovereenkomst omvat de voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van Babylon 10 ("Babylon 10"). De licentie voor Babylon 10 kan onder verschillende configuraties worden verleend: (a) de betaalde versie of de gratis proefversie; (b) voor kleinhandel of zakelijk gebruik; (c) voor een beperkte gebruiksperiode van één jaar of een onbeperkte periode of voor een proefperiode; en (d) de browser plug-in versie. Over het algemeen zijn alle bepalingen hierin van toepassing op alle configuraties, behalve bepaalde delen waarin specifiek wordt vermeldt dat zij alleen van toepassing zijn voor bepaalde configuraties (bijv. de proefversie). DE VOOR U VAN TOEPASSING ZIJNDE CONFIGURATIE ZAL WORDEN BEPAALD DOOR HET PRODUCT DAT BABYLON IS OVEREENGEKOMEN U TE LEVEREN EN IN HET GEVAL VAN DE BETAALDE VERSIE ONDERWORPEN AAN BETALING DAARVOOR.

LICENTIEOVEREENKOMST VAN BABYLON LTD.
Lees aandachtig alle bepalingen en voorwaarden van de Licentieovereenkomst van dit Product voordat u deze software gaat installeren. U mag deze software niet installeren indien u niet instemt met deze bepalingen en voorwaarden, gelieve in dat gevAL het installatieproces niet op te starten en alle bestanden die in uw bezit zijn met betrekking tot de software te vernietigen zodat uw geld kan worden terugbetaald. Geen terugbetalingen worden gedaan voor Producten die reeds zijn geïnstalleerd. U mag deze software alleen installeren als u elk van de onderstaande voorwaarden aanvaardt. Voor de toepassing van deze Overeenkomst omvat het woord "Product" alle software, diskettes en enige andere media en documentatie die door Babylon Ltd. (hierna "Babylon" genoemd) wordt geleverd als onderdeel van deze software. Wanneer dit door Babylon Ltd. conform deze Overeenkomst is voorzien zal, met inbegrip van de Babylon Box (zoals deze term hieronder is gedefinieerd), desgevallend alleen de oorspronkelijke Licentiehouder recht hebben op updates, ontwikkelingen en implementaties als hierin gespecificeerd.

LICENTIES
Babylon 10, betaalde versie, bedrijven/kleinhandel: als tegenprestatie van uw betaling van een bedrag met betrekking tot het Product verleent Babylon Ltd. u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om het Product te gebruiken. Babylon Ltd. biedt u ook de mogelijkheid om Babylon 10 in een doos (de "Babylon Box") aan te kopen. Het gebruik van het Product is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Babylon 10, gratis proefversie, bedrijven/kleinhandel:
Babylon Ltd. verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve herroepbare licentie om het product te gebruiken mits de volgende voorwaarden:

Babylon 10, beperkte versie, retail slechts: Babylon Ltd verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieveherroepelijke licentie om het Product te gebruiken voor persoonlijk gebruik onder de volgende voorwaarden:
Let op: u kunt uw klasse van de licentie te controleren in uw product op: Menu> Help> Over Babylon.

ALGEMENE BEPERKINGEN INZAKE KOPIEREN


U MAG:
a. Het Product gebruiken overeenkomstig de licentie als volgt: gebruik voor KLEINHANDEL: uitsluitend door een enkel werkstation (één licentie per werkstation); gebruik voor BEDRIJVEN: afhankelijk van het aantal werkstations waarvoor aan Babylon Ltd. is betaald. Het Product wordt geleverd op een wijze die voorziet in het gebruik door één enkel werkstation. Dit geldt niet voor gebruik op een computernetwerk. Werken met Babylon 10 op een netwerk vereist een afzonderlijke licentie (Babylon's Server-licentie). U mag het Product alleen voor meer dan één werkstation gebruiken wanneer u de overeenkomstige licentievergoeding aan Babylon Ltd. heeft betaald; wanneer meer dan één werkstation van het Product gebruik maakt, dient u een licentievergoeding voor ieder bijkomend werkstation te betalen. Voor vragen over het aantal toegestane gebruikers dient u terstond contact op te nemen met Babylon Ltd.

b. Het Product voor back-up doeleinden kopiëren indien van toepassing.
c. Het Product en de volledige licentie permanent aan een derde overdragen, op voorwaarde dat deze derde alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst aanvaardt. Wanneer u het Product overdraagt moet u tegelijkertijd alle kopieën van het product aan één en dezelfde persoon overdragen of kopieën die niet zijn overgedragen vernietigen.
d. Deze licentie beëindigen door alle originelen en alle kopieën van het Product in welke vorm dan ook te vernietigen.

U MAG NIET:
a. Het Product (of enige kopie ervan) geheel of gedeeltelijk uitlenen, verhuren, weggeven, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan derden, behalve als aangegeven in Paragraaf c (Overdragen) hierboven.
b. De gebruiksaanwijzing, trainingsmateriaal of andere documentatie die bij het Product horen kopiëren of vertalen.
c. Het Product kopiëren, wijzigen, vertalen, decompileren of terugwerkend ontwikkelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het Product aanpassen om het te gebruiken op niet-compatibele hardware of software.
d. Handelsmerken, auteursrechtelijke mededelingen of opstartberichten die in de programma's en/of documentatie voorkomen wijzigen, verwijderen of veroorzaken dat deze niet worden weergegeven.
DEZE LICENTIE WORDT AUTOMATISCH BEEINDIGD als u niet voldoet aan de bovenstaande bepalingen en voorwaarden.

BELANGRIJK BERICHT: om twijfel te vermijden kan Babylon Ltd van tijd tot tijd instructies zoals pings en andere commando's naar de harde schijf van Licentiehouders sturen, die Babylon Ltd. in staat stellen het gebruik of de werking van het Product stop te zetten. Bovendien kan Babylon Ltd. tijdens het aankoopproces en terwijl u het Product gebruikt cookies gebruiken.
Babylon Ltd. kan u ook van tijd tot tijd via e-mail of enig ander communicatiemiddel de diensten van partners van Babylon Ltd. aanbieden.

Het gebruik van het product is onderworpen aan het Privacybeleid van Babylon Ltd zoals uiteengezet op < www.babylon.com/display.php?id=62&tree=145&level=2 >.

BACK-UP CD
Babylon biedt Eindgebruikers die Babylon 10 hebben aangekocht de mogelijkheid om een back-up cd van het Product (de Back-up cd) te bestellen.

Babylon draagt geen enkele verantwoordelijkheid en biedt geen enkele garantie van welke soort dan ook met betrekking tot de werking, performance of het gebruik van Back-up cd's. Back-up cd's worden door Babylon VOETSTOOTS EN MET ALLE EVENTUELE DEFECTEN geleverd . BABYLON WIJST BIJ DEZE ALLE ANDERE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT BACK-UP CD'S, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, WETTIGHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Algemeen vrijtekeningsbeding:
DE WEBSITE EN SERVICES VAN BABYLON EN ALLE ANDERE DOOR BABYLON OF DERDEN GELEVERDE INHOUD WORDEN "VOETSTOOTS" GELEVERD. BABYLON NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH EN BIEDT GEEN IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, WETTIGHEID VAN DE SITE OF SERVICES NOCH ENIGE ANDERE GARANTIE, VOORWAARDE, WAARBORG OF VERTEGENWOORDIGING, HETZIJ MONDELING HETZIJ SCHRIFTELIJK OF IN ELEKTRONISCHE VORM EN MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DE INHOUD, MATERIALEN, VERTALINGEN OF SERVICES DIE VIA DE SITE WORDEN GELEVERD.

BABYLON IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF DERDEN VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF EXEMPLAIRE SCHADE OF ENIG VERLIES GEMAAKT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIG VERLIES OF SCHADE OPGELOPEN DOOR ONDERBREKINGEN, VERWIJDERDE BESTANDEN, FOUTEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN PERFORMANCE OF LEVERING VAN VERTALINGEN, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE ACTIE EN ZELFS WANNEER BABYLON OP DE HOOGTE ZOU WORDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES.

TENZIJ U TIJDENS HET INSTALLATIEPROCES VAN Babylon 10 ANDERS KIEST, ZULLEN DE BABYLON'S WERKBALK EN ZOEK-HOMEPAGE OP UW COMPUTER WORDEN GEINSTALLEERD.

AANVULLENDE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN BABYLON'S PROEFVERSIE (ZAKELIJK/KLEINHANDEL)
Babylon Ltd mag op eender welk ogenblik en naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent:
(i) de Licentie beëindigen, beperken of weigeren;
(ii) de functionaliteit en de kenmerken van het Product wijzigen, verminderen of beperken;
(iii) voor verschillende Gebruikers verschillende prioriteiten of rangschikkingen gebruiken;
(iv) nieuwe kenmerken introduceren die een wijziging van functionaliteit bij eerdere versies kunnen inhouden;
(v) de dienst Tekstvertaling stopzetten;
(vi) uw aanvaarding van verbeteringen, correcties, aanpassingen of wijzigingen van het Product of aanvaarding van gewijzigde of nieuwe Licentievoorwaarden als voorwaarde stellen voor de voorzetting van een Licentie wanneer deze op of via de Website van Babylon Ltd. beschikbaar worden gemaakt. Babylon Ltd. zal haar Gebruikers van wijzigingen in deze Licentieovereenkomst op de hoogte stellen via het Product, via e-mail of via de Website van Babylon.
De nieuwste proefversie van het Product kan gratis op online services, aanplakborden of andere elektronische media worden verspreid zolang de bestanden in hun geheel worden verspreid door aanbieding van een link naar bestanden die zich op de servers van Babylon Ltd. bevinden. Dit Product mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babylon Ltd. worden verspreid via cd-rom, schijven of andere fysieke media tegen een vergoeding of op andere wijze.

AANVULLENDE voorwaarden en beperkingen van gebruik voor het BABYLON LIMITED VERSIE (alleen handelsversie) Babylon Ltd kan, naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en tijdelijk of permanent:
(i) te beëindigen, te beperken of te weigeren van de vergunning;
(ii) te wijzigen, te verminderen of beperken van de functionaliteit en de kenmerken van het Product;
(iii) leiden tot verschillende prioriteiten of cijfers voor de verschillende gebruikers;
(iv) de invoering van nieuwe functies die functionaliteit verandering in eerdere versies kunnen veroorzaken;
(v) Sluit de tekst Vertalingen
(vi) de toestand van de voortzetting van de licentie op de aanvaarding van product verbeteringen, correcties,aanpassingen, wijzigingen, of accepteren van gewijzigde of nieuwe voorwaarden van de licentie, zoals zalbeschikbaar worden gesteld op of via de Babylon Ltd website.
De laatste testversie van het Product mag vrij verspreid worden op de online diensten, bulletin boards, of andere elektronische media, zolang de bestanden worden gedistribueerd in hun geheel alleen door middel van een link naar bestanden die zich op Babylon Ltds servers. Dit product mag niet worden verspreid op CD-rom, diskette, of andere fysieke media voor een vergoeding of op andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babylon Ltd
De gelimiteerde versie kan worden gebruikt voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en door een bedrijf of een commerciële entiteit.

EIGENDOMSRECHTEN VAN BABYLON LTD.
Het logo, de Productnaam, handleidingen van het Product, opleidingsmateriaal, documentatie en andere ondersteunende inhoud zijn ofwel als bedrijfsgeheimen en/of eigen informatie gepatenteerd, auteursrechtelijk beschermd, beschermd door handelsmerken of eigendom van Babylon Ltd. en Babylon Ltd. behoudt zich het exclusieve eigendomsrecht van het Product, de gedrukte materialen en de handelsmerken van Babylon Ltd. voor. Alle technieken, algoritmen en processen die het Product van Babylon Ltd. omvat of elke wijziging of extractie daarvan zijn bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie van Babylon Ltd. en door deze Overeenkomst beschermd.

BEPERKTE GARANTIE EXCLUSIEF VOOR DE BETAALDE CONFIGURATIE :
a. De magnetische dragers -indien de software dergelijke dragers omvat- en de hier bijgevoegde documentatie zijn gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode van 60 (zestig) dagen vanaf de datum van aankoop. In het geval van kennisgeving van defecten in materiaal of vakmanschap binnen de garantieperiode, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel en de enige en exclusieve verplichting van Babylon Ltd. jegens u kosteloze vervanging van de defecte magnetische drager of documentatie.
b. Het Product zal nagenoeg werken volgens Overeenkomst en in overeenstemming met de meegeleverde documentatie, indien van toepassing, voor een periode van 60 (zestig) dagen vanaf de datum van aankoop. In het geval van kennisgeving binnen de garantieperiode van een defect van het Product dat niet in overeenstemming met deze documentatie werkt, is uw enige en exclusieve rechtsmiddel en/of de enige en exclusieve verplichting van Babylon Ltd. of andere verdelers of distributeurs van het Product van Babylon Ltd. naar goeddunken van Babylon Ltd. jegens u ofwel (i) het Product of de documentatie zodanig te vervangen dat het Product nagenoeg zal werken volgens Overeenkomst en in overeenstemming met de documentatie, of (ii) het door u betaalde bedrag voor de kopieën van het Product dat u heeft gekocht terug te betalen.

Restitutiebeleid voor particuliere gebruikers
Terugbetaling zal alleen geschieden nadat een gedetailleerd aanvraag binnen 14 dagen na betaling is ingediend bij Babylon en op volledige discretie van Babylon.
Alle terugbetalingen zijn onderworpen aan een behandelingstaks van 5 Euro / USD.
Geen terugbetaling is mogelijk voor maandelijkse abonnementen.
Een maandelijks abonnement kan worden opgezegd, wat betekent dat geen automatische verlengingen zullen worden gedaan vanaf de datum van aanvraag.

VRIJTEKENINGSBEDING INZAKE DE PROEFVERSIE: NIETTEGENSTAANDE HET TEGENDEEL WORDT DE KOSTELOZE PROEFVERSIE VAN Babylon 10 VOETSTOOTS GELEVERD ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
c. BEHALVE ALS BEDOELD IN DEZE PARAGRAAF ZIJN ER GEEN IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE PROGRAMMA'S, DOCUMENTATIE EN ANDERE BESTANDEN OP DE DRAGER WORDEN "VOETSTOOTS" GELEVERD. (Sommige landen staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is).
d. DEZE ZIJN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN voor alle eventuele claims die u tegen Babylon Ltd. of een distributeur of verdeler van Product(en) van Babylon Ltd. zou kunnen hebben en die voortvloeien uit of in verband staan met het Product, hetzij door u of derden gemaakt of geleden, hetzij op grond van contract of onrechtmatige daad.
e. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL BABYLON OF ENIG DISTRIBUTEUR OF VERDELER VAN BABYLON'S PRODUCT(EN) AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF EXPLEMPLAIRE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT EEN SCHENDING VAN DEZE GARANTIE OF UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINSTEN OF VERLIES VAN BUSINESS, OOK WANNEER BABYLON OF HAAR DISTRIBUTEUR OF VERDELER MELDING OP DE HOOGTE ZOU ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. (Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is).
Onder geen enkele omstandigheid zal de totale aansprakelijkheid van Babylon Ltd. jegens u voor alle soorten vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Licentieovereenkomst (met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele garantieclaims hieronder), ongeacht de vorm en ongeacht of eventuele acties of claims geschieden op grond van contract, onrechtmatige daad of anderszins, meer bedragen dan de door u betaalde totale aankoopprijs voor het recht op gebruik van een enkele kopie van het Product/de Producten. De prijsbepaling van haar Producten door Babylon Ltd. weerspiegelt de verdeling van risico en beperking van aansprakelijkheid als vervat in deze Beperkte garantie.
f. Omdat het voor Babylon Ltd. of de distributeurs of verdelers van Product(en) van Babylon Ltd. onmogelijk is uw bedoelingen te kennen betreffende het gebruik of de aankoop van het/de Product(en), draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor de selectie, installatie en resultaten van het gebruik van het Product.
g. Hoewel elke redelijke inspanning wordt geleverd opdat u een Product zal ontvangen waarvan u zult genieten, garanderen noch Babylon Ltd. noch de distributeurs of verdelers van Product(en) van Babylon Ltd. dat de functies van het product aan uw vereisten zullen voordoen of dat de werking van het Product ononderbroken en vrij van fouten zal zijn. Vanwege de complexe aard van de computerprogramma's, zal het Product in dit pakket (net zoals alle grote programma's) wellicht nooit volledig vrij van fouten zijn.
h. Deze Beperkte garantie geldt niet voor eventuele magnetische dragers die het voorwerp zijn geweest van misbruik of beschadiging en geldt niet voor Producten die door anderen dan Babylon Ltd. gewijzigd of aangepast zijn.
i. Noch Babylon Ltd. noch de distributeurs of verdelers van Product(en) van Babylon Ltd. zijn na de datum van het uitbrengen van deze versie van het Product verantwoordelijk voor problemen als gevolg van wijzigingen in de functionele eigenschappen van de hardware of het door u gebruikte besturingssysteem, noch voor problemen met de interactie van het Product met andere software.
j. Meer dan 1 (één) jaar na de vervaldatum van de bovenstaande Beperkte garantie kan geen enkele actie tegen inbreuk op de garantie meer worden ondernomen.

ONDERSTEUNING
Babylon Ltd. kan van tijd tot tijd haar Producten herzien of updaten. Dergelijk updates en herzieningen kunnen afzonderlijk worden geleverd tegen een vergoeding overeenkomstig de op dat ogenblik geldende prijzen, voorwaarden en bepalingen. Babylon Ltd. is niet verplicht om haar Producten te reviseren of te leveren. Babylon Ltd. kan van tijd tot tijd speciale ondersteuningsprogramma's aanbieden. Licentiehouders kunnen ondersteuning en onderhoud van Babylon Ltd. kopen overeenkomstig de op dat ogenblik geldende prijzen, voorwaarden en bepalingen van Babylon Ltd.

Om informatie over dergelijke herzieningen en/of updates en/of bijzondere ondersteuningsplannen te ontvangen moet u de ingesloten registratiekaart invullen en terugsturen naar Babylon Ltd.

Eventuele aanvullingen of wijzigingen van het Product zullen worden beheerd door deze Overeenkomst en kunnen onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden en bepalingen die bij dergelijke aanvulling of wijziging wordt geleverd.

TERMIJN VAN DE LICENTIE
VOOR DE LICENTIE BEPERKT TOT EEN (1) JAAR: deze licentie is geldig gedurende een jaar vanaf de datum van aankoop van het Product en zal automatisch worden beëindigd op het eind van dat termijnjaar, tenzij eerder beëindigd als hierin voorzien. VOOR DE PROEFVERSIE: deze licentie is geldig gedurende 30 dagen tenzij eerder beëindigd als hierin voorzien. De Licentiehouder kan deze licentie beëindigen door de programma's en documentatie en alle kopieën daarvan te vernietigen. Indien één van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst door de Licentiehouder wordt geschonden kan Babylon Ltd., naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen deze Licentie beëindigen. Na beëindiging zal de Licentiehouder het Product vernietigen. De bepalingen van deze licentie die de eigendomsrechten van Babylon Ltd. beschermen zullen na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven .

SOFTWAREVEREISTEN
U erkent dat het gebruik van het Product één of meerdere compatibele apparaten, toegang tot het interent en bepaalde software kan vereisen en van tijd tot tijd updates of upgrades nodig kunnen zijn. Omdat het gebruik van het Product hardware, software en internettoegang met zich meebrengt, kan uw vermogen om het Product te gebruiken van de werking van deze factoren afhankelijk zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat dergelijke systeemvereisten welke van tijd tot tijd kunnen veranderen uw verantwoordelijkheid zijn.
U erkent dat de functionaliteit van Babylon's sp
gipoco.com is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its contents. This is a safe-cache copy of the original web site.